بعد از سرکوب شدن دوره سلوکیان،اشک حکومت اشکانیان را بنیان گذاری کرد و به این ترتیب اشکانیان یکی از طولانی ترین حکومت ها را بر ایران داشتند و به

مدت 471 سال بر ایران حکومت کردند.

در آن زمان به شمارش زمان در تقویم و سررسید سلوکیان پادشاه اشکانیان در سال 65 به تاریخ گردش سال سلوکیان بر روی کار آمد.

در این دوره چند مدل شمارش زمان ،تقویم و سررسید وجود داشت:

  • با توجه به سکه هایی که از دوران اشکانیان به جا مانده این نتیجه حاصل شده که در آن دوره هنوز از تقویم و سررسید دوره سلوکیان استفاده میکردند.
  • تقویم و سررسید اشکانی که کاملا مشابه با تقویم دوره سلوکیان است و تفاوت آن این است که شروع شمارش زمان در تقویم و سررسید آنها شروع سلطنت اشک میباشد و همچنین زمان نوروز آنها نیز با هم یکی میباشد یعنی همانطور که قبلا گفته شد زمان نوروز در تقویم و سررسید سلوکی در اول پاییز بود. همچنین نام ماهها نیز در هر دو سررسید مقدونی است.با توجه به سندهای موجود سررسید اشکانیان با به پایان رسیدن حکومتشان از بین میرود ولی سررسید سلوکیان همچنان باقی میماند و با نام تقویم و سررسید رومی در دوره ساسانی نیز وجود داشته است.

در دوره اشکانیان به تقویم و سررسید سلوکیان تقویم پیشین و به تقویم و سررسید اشکانیان تقویم و سررسید شاهی میگفتند.

در این تقویم هر سه سال یک بار ماه ها را به جای 12 ماه 13 ماه شمارش میکردند.

بعد از به پایان رسیدن حکومت اشکانیان  دوره ساسانیان به روی کار آمد و در این دوره ساسانیان دین زرتشت را ترویج دادند و بسیاری از مسائل دینی را احیا کردند.

و با توجه به این قضیه برای سر و سامان دادن و نظم به وضعیت موجود به اصلاح تقویم و سررسید زرتشتی پرداختند.

و به این ترتیب تقویمی با نام مزدیسنا و با خصوصیاتی که دارای شرایط کلی دینی مذهبی،سیاسی،عمومی تقویم و سررسید رسمی ایران شناخته شد.

در ادامه به بررسی تقویم در دوره ساسانیان میپردازیم.