تقویم و سررسید جلالی در واقع یکی از بهترین تقویم و سررسید در تارخ بشر است.

سال 468 هجری قمری سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی دستوری صادر کرد تا سررسید و تقویم تغییر کند که در آن زمان برخی از دانشمندان ایرانی که در راس آنها خیام نیشابوری بود به همراه دیگر دانشمندان در رصد خانه ای در اصفهان به این کار بزرگ مشغول شدند.

در این تقویم و سررسید آغاز سال را اعتدال بهاری تعیین کردند و تحویل سال با ورود خورشید به برج حمل همزمان میشود.که این تاریخ برابر با نهم رمضان سال 471  هجری قمری است.

پس به این ترتیب این تاریخ که همزمان با شروع نوروز و بهار بود را شروع تقویم و سررسید جلالی نامیدند.

در این تقویم و سررسید  سال را 365 روز محاسبه میشد و سال کبیسه در آن سالی بود که هر چهار سال یک بار یک روز را کبیسه می نامیدند و در آن سال تقویم و سررسید 366 روز محاسبه میشد.

اما طبق این تقویم امکان این امر وجود داشت که در بعضی از وقت ها کبیسه چهارساله بود ;که نام آن را رباعی و گاهی کبیسه پنج ساله بود که نام آن را خماسی مینامیدند.

و این ترتیب کبیسه به این شکل است که هر 33 سال هفت کبیسه رباعی و یک کبیسه خماسی داریم.که این ترتیب و تناوبسیو سه ساله ، 4 بار تکرار میشود و در دوره بعد در هر 29 سال 6 رباعی و یک خماسی داریم.

بروج 12 ماهه نام های زیر دارند:حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.

اگر بخواهیم در حال حاضر زمان جلالی را برای خود محاسبه کنیم باید از تقویم و سررسید هجری شمسی 458 سال کم کنیم.این تقویم سررسید جلالی و هجری شمسی کاملا مانند هم هستند فقط مبدا زمان آنها با هم متفاوت است که مبدا سررسید هجری شمسی مبعث پیامبر و مبدا سررسید و تقویم جلالی زمان سلطنت ملکشاه است که 458 سال باهم فرق دارند.