سررسید یک دفترچه یادداشت است که هر روز آن تاریخ دارد،این دفترچه قابلیت های زیادی دارد،یک دفتری است که میتوان از آن یکسال کامل استفاده کرد

و تنها دفتری است که میتوان از آن به عنوان تبلیغات استفاده کرد.

سررسید ها را میتوان بر اساس ویژگی های مختلف دسته بندی کرد،ویژگی هایی همچون نوع جلد،نوع صحافی،ترکیب صفحات داخلی،حتی سایز سررسید دسته

بندی کرد.

معمولا سررسید ها سه بخش کلی دارند:

بخشی که در واقع در ابتدای صفحات آن است و مقدمه آن نام دارد میتواند شامل عکس تبلیغاتی و مشخصات دارنده سررسید باشد،

بخش دیگر صفحات داخلیه که شامل صفحه های تاریخ دار است،بخش آخر شامل شماره تلفن های ضروری یا برگه های برای یادداشت است.

سررسید ها بر اساس ثبت تاریخ ها میتوان دسته بندی کرد:

  1. سررسید هایی که در آن هر صفحه مختص به یک روز مشخص است که به آن سررسید روزانه میگویند.
  2. سررسید هایی که در آنها جمعه در کنار پنجشنبه چاپ میشود و جایی برای یادداشت گذاری روز جمعه وجود ندارد که سررسید روز شمار نام دارد.
  3. در بعضی از سررسید ها تنها دور روز ثبت میشود که سررسید دو روز شمار نام دارد.
  4. نوع دیگر سررسید هایی هستند که تمام روزهای صفحه در خود دارند و سررسید هفتگی نام دارد

انواع جلد سررسید ها:برای جلد سررسید ها میتوان از انواع مختلفی از جلدهایی که جنس سختی دارند استفاده میشود که این جلد میتواند روکش های مختلفی داشته  باشد.

انواع روکش ها:روکش هایی از جنس سلفون های مختلف،روکش چرم مصنوعی و طبیعی و….

انواع صحافی ها:همچنین سررسید ها با توجه به نوع آنها میتوانند صحافی های متفاوتی داشته باشند،صحافی هایی از نوع فنری-فنری مارپیچی-کلاسوری و…

انواع سایزها:سررسید ها در سایز های مختلفی با توجه به درخواست های مختلف دارنده آنها ساخته میشود اما بهترین سایز برای آنها سایز استاندارد است.