تقویم جیبی خودکار دار

نام محصول: تقویم جیبی خودکار دار .
فرمت : یک هفته در دو صفحه .
صحافی: چسب گرم .