تقویم جیبی

نام محصول: تقویم جیبی .
فرمت : یک هفته در دو صفحه .
صحافی: چسب گرم .