تقویم پالتویی

نام محصول: تقویم پالتویی .
فرمت : یک هفته در دو صفحه .
صحافی: چسب گرم .