سررسید جلد پارچه ای تمام چاپ

نام محصول: سررسید جلد پارچه ای تمام چاپ .
فرمت : دستیار ماهانه ، دستیار هفتگی ، دو روز درصفحه، روز شمار .
صحافی: ته دوخت .