سررسید جلد پارچه ای کنف

نام محصول: سررسید جلد پارچه ای کنف .
فرمت : دستیار ماهانه ، دستیار هفتگی ، دو روز درصفحه، روز شمار .
صحافی: ته دوخت