عباس اسدالله زاده مدیرسررسید های تیج به ستادخبری جشنواره سرسید برتر گفت:هرسال رشدی 10 درصدی را درتولید و فروش سالنامه پیش بینی میکردیم، اما سال 95 با کاهش 10 درصدی فروش مواجه بودیم.
اسدالله زاده گفت:سررسید و سالنامه محصول نوپایی است که بدون حمایتی ازسوی  سازمان یاتشکلی سالهاست درسبداصلی هدایای شرکتهاوسازمانهاقراردارد.درحال حاضرشرکتها بادقت بیشتری محصولات راانتخاب می کنند،از این منظر در سالی که گذشت با کاهش 10 تا20 درصدی مشتریان شرکتی مواجه بودیم.
حال درچنین وضعیتی حضورافراد تازه کار و بی تجربه که بدون پرداخت مالیات یا عوارض وارد چرخه ی رقابت شغلی می شوند ، وضعیت بازاررا بحرانی تر میکند،رویدادی که ضربه ای بزرگ بر اقتصاد این بخش وارد کرده و میکند وباید هرچه سریعتر برای آن چاره ای اندیشید.
 اسدالله زاده مدیر سالنامه تیج در ارتباط با اولین جشنواره سالنامه برتر گفت: جشنواره ی سالنامه ی برتر ایده ای مناسب است و شاید بتواند سبب ارتباط بیشتر همکاران و ارتقا کیفیت شود.هزاران نفر در این زمینه فعالند اما کمتر یکدیگر را میشناسند و از سبک و سطح تولیدات هم بی خبرند.این جشنواره  میتواند همکاران را زیر یک سقف گرد آورد،محصول خوب و با کیفیت را معرفی کند،مشوقی باشد برای ایده ای جدید و بازاری پویا.