یادداشت خودکاردار

نام محصول: یادداشت خودکاردار .
5.10 x 14 :سایز .
جلد: مقوای گلاسه با روکش سلفون .
صحافی: ته چسب .