یادداشت پاسپورتی

نام محصول: یادداشت پاسپورتی .
9 x 14 :سایز .
جلد: مقوای فانتزی .
صحافی: دوخت .