مقالات

تقویم و سررسید بعد از اسلام

تقویم و سررسید بعد از اسلام

old-egyptian-calendar-in-karnak-temple

تقویم یزدگردی:

در سالی که یزدگرد سوم به عنوان آخرین پادشاه ساسانی به پادشاهی رسید و در آن زمان به دلیل اینکه هر بار با تغییر پادشاه زمان شمارش مبدا در تقویم و سررسید در آن دوره تغییر میکرد این بار زمان به سلطنت رسیدن یزدگرد سوم در اول فروردین بود پس پایان یافتن دوران حکومت ساسانیان از آن زمان تا کنون اول  نوروز را به عنوان شروع  سال جدید را در تقویم و سررسید ها در نظر میگیرند.تقویم و سررسید یزدگردی  ادامه تقویم و سررسید خراجی در دوره ساسانی است در این تقویم و  12ماه 30 روزه وجود دارد و 5 روز را به آخر ماه اسپندارمذ اضافه میکردند.

تقویم مجوسی:

این تقویم و سررسید در سال 652 میلادی روی کار آمده است و تنها اختلافی که با تقویم و سررسید یزدگردی دارد در زمان شروع تقویم و سررسید مجوسی است.زمان نوروز در این تقویم سررسید مصادف با سال 20 تقویم و سررسید یزدگردی است چون یزدگرد در سال 19 یزدگردی فوت میکند شروع این تقویم از اول فروردین سال 20 یزدگردیست نام دیگر این تقویم و سررسید فارسیه است و این تقویم به طور کامل مشابه با یزدگردی میباشد به جز زمان شروع تقویم.

تقویم خراجی بعد از اسلام:

نام این تقویم را خراجی بعد از اسلام نامیده شد که با تقویم خراجی در دوره ساسانی تمایز داشته باشد.مالیات در دوره ساسانی بر اساس تقوسم و سررسید خراجی دریافت میشد،طول سال در آن تقویم 365 روز بود و هر 120 سال یک ماه کبیسه میشد اما این موضوع مشکلاتی را برای مودیان مالیاتی به وجود میاورد. برای رفع این مشکل در زمان خلیف عباسی دو ماه را کبیسه کردند تا مشکلات مالیاتی برطرف گردند.این تقویم و سررسید جدید را معتضدی نامیدند و برابر با شروع به سلطنت رسیدن خسرو پرویز بود.

امتیاز به این صفحه post